Legea 544/2001


Formular pentru solicitare informații de interes public, in baza Legii nr. 544/2001

Formular reclamație administrativă, în baza Legii nr. 544/2001

PROIECT „Guvernare transparentă, deschisă și participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit” - cod SIPOCA 35


Procedură de sistem - comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale

Ghid explicativ pentru eleborarea și implemntarea unitară a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale

Legislație


Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale
Legea nr. 393/2004 – privind Statutul aleșilor locali
Legea nr. 115/2015 – pentru alegerea autoritpților administrației publice locale
Legea nr. 188/1999 – privind Statutul funcționarilor publici
Legea nr. 7/2004 – privind Codul de conduită a funcționarilor publici
Legea nr. 477/2004 – privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice )
Legea nr. 53/2003 – Codul muncii
Legea nr. 544/2001 – privined liberul acces la informațiile de interes public
Legea nr. 52/2003 – privind transparența decizională în administrația publică

Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al Primăriei Comunei Călinești, județul Teleorman


Organigrama instituţiei

Regulamentul de organizare și funcţionare

Programul de funcţionare: de luni până vineri, între orele: 8:00 – 16:00.

* Program de audienţe:

Numele si prenumele Funcția Zile de audiență Ora de audiență
Haită Gabriel Primar Marti, joi 10:00 - 12:00
Marinescu Ionel Viceprimar Luni, Miercuri 10:00 - 12:00
Crîngașu Carmen Beatrice Secretar Marti, Miercuri, Joi 14:00 - 16:00

Înscrierile pentru audiențe se fac la sediul instituției, pe e-mail, fax sau la telefon, zilnic între orele 08:00 - 16:00

Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Primăriei Comunei Călinești, județul Teleorman şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor de interes public.


.Conducerea Primariei Comunei Călinești, județul Teleorman
* Haită Gabriel, având funcția de Primar
* Marinescu Ionel, având funcția de Viceprimar
* Crîngașu Carmen Beatrice, având funcția de Secretar

Persoana responsabilă cu difuzarea informaţiilor de interes public:
* Jalbă Marius Dumitru - Inspector

Coordonatele de contact
* Denumire: Primăria Comunei Călinești
* Sediul: Șos. Alexandriei, nr. 62, sat Călinești, comuna Călinești, județul Teleorman
* Telefon/Fax: 0247 431177 / 0247 431004
* E-mail: calinesti@gmail.com
*Site : www.calinestitr.ro

Lista documentelor de interes public (informaţiilor publice care se comunică din oficiu)

1. Dispoziții, respectiv hotărârile cu caracter normativ emise de către Primarul Comunei Călinești și Consiliul Local al Comunei Călinești;
2. Structura organizatorică a Consiliului Local și al aparatului propriu, atribuțiile structurilor funcționale ale aparatului propriu, programul de audiențe;
3. Numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității și ale funcţionarilor responsabili cu difuzarea informațiilede interes public;
4. Coordonatele de contact ale Comunei Călinești / Primariei Comunei Călinești / Consiliului Local al Comunei Călinești,județul Teleorman, respectiv: denumirea, sediul, numere de telefon şi fax, adrese de e-mail și adresa paginii de Internet;
5. Sursele financiare, bugetul, bilanţul contabil;
6. Programe și strategii proprii;
7. Lista cuprinzând documentele de interes public;
8. Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate;
9. Modalități de contestare a deciziilor autorităţii administraţiei publice locale, în situatia în care persoana se consideră vătămată în privinta dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate


Lista documentelor produse și/sau gestionate (documentelor de interes public altele decât cele puse la dispoziţie din oficiu şicare se comunică în condiţiile art. 7 din Legea nr. 544/2001)

1. Hotărârile cu caracter normativ ale Consiliului Local al Comunei Călinești, județul Teleorman şi procesele-verbale privind desfăşurarea sedinţelor Consiliului Local al Comunei Călinești, județul Teleorman (hotărârile Consiliului Local al Comunei Călinești, județul Teleorman care au caracter individual se comunică numai persoanelor interesate sau organelor/instituţiilorcare potrivit competenţelor au dreptul să solicite astfel de informaţii);
2. Dispozitiile cu caracter normativ emise de Primarul Comunei Călinești, județul Teleorman (dispozitiile primarului cu caracterindividual se comunică numai persoanelor interesate sau organelor/instituţiilor care potrivit competenţelor au dreptul să solicite astfel de informaţii);
3. Expunerile de motive, referatele şi rapoartele de specialitate care stau la baza emiterii/adoptării actelor administrative cu caracter normativ;
4. Rapoartele anuale întocmite conform Legii 52/2003 privind transparenţa decizională şi a Legii 544/2001 privind liberul acces lainformaţiile de interes public;
5. Componenţa nominala a Consiliului Local al Comunei Călinești, județul Teleorman, inclusiv apartenenta politica, comisiile de specialitate;
6. Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local al Comunei Călinești, județul Teleorman, regulamentul deorganizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului, regulamentul de organizare si functionare al serviciilor publice organizate la nivelul comunei/consiliului local, regulamentul de ordine interioară;
7. Documente care conţin date statistice la nivelul comunei;
8. Evidenţa creditelor bugetare, informări periodice execuţie venituri, rapoarte execuţie venituri;
9. Situaţii privind stadiul lucrărilor de investiţii, note de constatare privind respectarea programului de investiţii, procese verbalede recepţie finală, procese verbale de recepţie calitativă;
10. Publicaţiile de vânzare în cadrul procedurii de executare silită;
11. Publicaţiile de căsătorie;
12. Citaţiile trimise de instanţele judecătoreşti în cadrul procedurii de citare prin afişare;
13. Propuneri de la cetateni;
14. Declaraţiile de avere şi interese ale diferitelor categorii de angajaţi din cadrul Primăriei Comunei Călinești, județul Teleorman;
15. Lista actelor normative potrivit carora primarul poate constata contraventii si aplica sanctiuni;
16. Lista imputerniciţilor primarului care pot constata contraventii, aplica sanctiuni si domeniile de activitate;
17. Lista proceselor-verbale de constatare a contraventiilor;
18. Minutele dezbaterilor publice;
19. Planul urbanistic general, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice zonale, planurile urbanistice de detaliu, planurile desituatie, amplasamente cu mobilier stradal si constructii provizorii;
20. Documentatiile cu caracter tehnic, documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului, precum si celelalte reglementariurbanistice care au stat la baza autorizatiilor de construire/desfiintare (se pot consulta exclusiv la sediul Primariei, numai de ceicare pot face dovada ca sunt directi interesati sau potential afectati de prevederile acestora);
21. Lista certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire/desfiintare eliberate;
22. Situatia statistica privind activitatea de stare civila: numarul nasterilor, casatoriilor, deceselor si alte asemenea;
23. Evidenta dosarelor de: tutela, curatela, asistenta sociala a persoanelor varstnice in vederea incheierii unui act juridic deinstrainare in scopul intretinerii si ingrijirii sale;
24. Lista beneficiarilor venitului minim garantat. Activitatile si locurile in care se presteaza munca in folosul comunitatii, prezentalunara la munca a beneficarilor ajutorului social;
25. Lista achizitiilor publice si a altor licitaţii publice sau concesionări, închirieri efectuate;
26. Dosarul achizitiilor publice, a altor licitaţii publice sau concesionări, închirieri efectuate, inclusiv contractele de achizitii debunuri lucrări sau servicii şi procesele-verbale de adjudecare;
27. Documentaţii privind schimburile de teren efectuate;
28. Documentaţii de expropriere a terenurilor pentru cauză de utilitate publică;
29. Documente privind organizarea concursurilor pentru posturile vacante;
30. Nivelul impozitelor si taxelor locale stabilite conform hotararilor Consiliului Local al Comunei Călinești, județul Teleorman,modul de calcul al acestora, facilitatile fiscale de care beneficiaza anumite categorii de cetateni, informatii care privescaplicarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
31. Relatii de colaborare sau parteneriat cu autorilatile publice din ţara si din strainatate, infratirea cu alte comunitati dinstrainatate, programe ale unor vizite bilaterale;
32. Informatii despre programele cu finantare externa/internă, rambursabile/nerambursabile, cu/fără cofinanţare locală;
33. Registrele agricole;
34. Actele care au stat la baza constituirii sau reconstiturii dreptului de proprietate;

Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate
În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, aceasta sepoate adresa cu reclamație administrativă, conducătorului autorității sau instituției publice.
Persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate depune reclamația administrativă în termen de 30 de zile de laluarea la cunoștință a refuzului explicit sau tacit al angajaților din cadrul autorității sau instituției publice.
Solicitantul care, după primirea răspunsului la reclamația adminsitrativă, se consideră în continuare lezat în drepturile saleprevăzute de lege, poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului, în termen de 30 de zile de la expirareatermenelor prevăzute în Legea nr. 544/2001